Quy chế hoạt động

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI VNLIGHT

Quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc

 

* Phòng Hành chính

- Đơn vị tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các mặt: Tổ chức nhân sự, hành chính văn phòng.

- Các tổ, đội hỗ trợ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng Hành chính và Giám đốc.

- Tổ chức thực hiện yêu cầu, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng lao động theo sự phân công của Giám đốc.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật với người lao động; giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong công ty theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và quy định của Công ty.

- Soạn thảo, trình duyệt, ban hành, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc báo cáo việc thực hiện các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng...
 

* Phòng Tài chính - Kế toán

- Chức năng quản lý và sử dụng hoá đơn tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật liên quan.

- Đề xuất các hình thức và giải pháp cần thiết nhằm thu hút, tạo lập và sử dụng hợp lý các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

- Giúp Ban giám đốc trong việc chấp hành các quy định về tài chính, tín dụng, chế độ  kế toán của Nhà nước cũng như của Công ty.

- Bảo đảm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và Quy chế tài chính của Công ty.

- Kiểm soát hoạt động tài chính của các đơn vị  trực thuộc Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Công ty.

- Xây dựng quy trình quản lý thu chi tài chính của công ty theo đúng quy định quản lý kinh tế của nhà nước, của công ty, và đúng pháp luật...
 

* Phòng Kỹ thuật

- Nghiên cứu phát triển dự án, quản lý đầu tư và khai thác sau đầu tư các dự án của Công ty.

- Quản lý tiến độ thi công, chất lượng và nghiệm thu sản phẩm.

- Quản lý công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Quản lý hồ sơ thiết kế và tài liệu khoa học kỹ thuật.

- Công tác kế hoạch và báo cáo thống kê...
 

* Phòng kinh doanh

- Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong phòng để hoàn thành ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.

- Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Giám đốc phê duyệt...